Návštěvní řád ROCKNET ARÉNY

Návštěvní řád ROCKNET ARÉNY

Účelem a smyslem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku Návštěvníků, Provozovatele a ochrana sportovního zařízení a majetku, kterým je ROCKNET ARÉNA vybavena.

Vstupem do budovy ROCKNET ARÉNY, Mostecká 5773, Chomutov a přilehlých pozemků parkoviště (dále jen „Aréna“), jejichž provozovatelem je společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ: 47308095 (dále jen „Provozovatel“), na základě vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do Arény, vstupující osoba - tj. divák, novinář, člen realizačního týmu, rozhodčí či jiná fyzická osoba - (dále jen „Návštěvník“) souhlasí s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Pořadatelem se rozumí fyzická osoba napomáhající Provozovateli při konání akce v souladu s jejími účely a ustanovenými pravidly, pořadatelem může být také člen bezpečnostní služby dle smluvního ujednání s Provozovatelem, pořadatel je viditelně označen nápisem „Pořadatel“ a/nebo akreditační visačkou (dále jen „Pořadatel“).

1. Návštěvník je zejména povinen:
a) dodržovat pokyny Provozovatele, Pořadatele, členů bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR a příslušníků hasičských záchranných sborů,
b) dodržovat pokyny bezpečnostního značení a jiných upozornění v prostorách Arény,
c) kdykoliv po dobu své návštěvy v Aréně se na požádání Pořadatele prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím ke vstupu na akci,
d) je-li na vstupence definováno přesné místo, sledovat akci z právě tohoto místa,
e) absolvovat a snášet bezpečnostní osobní prohlídky,
f) zpozoruje-li v prostorách nebo na zařízení Arény závadu ohrožující zdraví či život návštěvníků neprodleně informovat Provozovatele nebo Pořadatele,
g) mít na sobě čistý oděv.

2. Návštěvník zejména nesmí:
a) užít násilí proti skupině návštěvníků, nebo jednotlivci nebo jim vyhrožovat ublížením na zdraví či smrti,
b) chovat se vulgárním či urážlivým způsobem vůči jakékoli jiné osobě,
c) užívat sám nebo jiným návštěvníkům nabízet omamnou či psychotropní látku,
d) šířit úmyslně či z nedbalosti, nebo zvýšit nebezpečí ze zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby,
e) úmyslně nebo z nedbalosti způsobit nebo zvýšit obecné nebezpečí nebo ztížit jeho odvracení či zmírnění,
f) podněcovat k nenávisti a hanobit národy, jazyk, etnické skupiny nebo rasy a politická přesvědčení,
g) šířit poplašnou zprávu,
h) propagovat politickou stranu či spolek či jiná politická i nepolitická hnutí (s výjimkou Fanclubu Pirátské Srdce),
i) vstupovat do prostor pro sportovce, členy realizačního týmu, rozhodčí a delegáty, s výjimkou osob, kterým je vstup do těchto prostor povolen,
j) konzumovat jídlo a pití jiné, nežli zakoupené v Aréně,
k) vhazovat jakékoliv předměty na hrací plochu, jeviště či hlediště,
l) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm uvnitř Arény, mimo prostory vyhrazené pro kouření, které jsou jasně označené a jsou zpravidla mimo objekt Arény (zákaz kouření se vztahuje i na elektronické cigarety),
m) odpalovat nebo jinak manipulovat s pyrotechnickými předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,
n) cokoliv prodávat, rozdávat či nabízet (pouze s písemným souhlasem Provozovatele, který lze kdykoliv předložit),
o) úmyslně bránit ve výhledu na hrací plochu či jeviště jinému návštěvníkovi.

3. Návštěvník nesmí do Arény zejména vnášet:
a) jakýkoli alkohol, drogy, omamné, psychotropní a toxické látky,
b) deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště),
c) dalekohledy nebo jiná obdobná zařízení, profesionální ani poloprofesionální fotoaparáty, notebooky, jakékoliv profesionální záznamové zařízení, a to zvukových i obrazově- zvukových.
d) potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů),
e) lahve, nádoby pod stálým tlakem, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.),
f) politické a reklamní materiály,
g) sklo či skleněné předměty,
h) nadměrná zavazadla, kufry, batohy, nákupní tašky, deštníky (maximální rozměry těchto předmětů jsou 40 cm x 30 cm x 15 cm),
i) zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, světelné Lasery,
j) výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny,
k) pyrotechnické předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,
l) laky, deodoranty ve spreji, parfémy s obsahem nad 100 ml., obsah do 100 ml. je návštěvník na požádání Provozovatele či Pořadatele při vstupní bezpečnostní kontrole povinen tyto předměty sám na sobě vyzkoušet,
m) jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku,
n) dětské kočárky (včetně skládacích kočárků), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní),
o) zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů mají-li ke vstupu povolení Pořadatele),
p) rasistické, vulgární, hanlivé a dobrým mravům odporující transparenty, letáky a jiné propagační materiály, stejně tak transparenty, letáky a jiné propagační materiály, které nesouvisí s danou akcí v Aréně (a které neslouží k podpoře jednoho z týmů),
q) veškeré vlajky, transparenty, letáky a jiné propagační materiály musí být předloženy minimálně 1 hod. před začátkem akce k posouzení Hlavnímu Pořadateli.

O nebezpečnosti či vhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do Arény má konečné právo rozhodnout Provozovatel nebo Hlavní Pořadatel. V případě, že u Návštěvníka Arény bude nalezena některá z věcí uvedená v čl. 3. bodě a) až m), pak výslovně souhlasí s tím, že s takovou věcí nebude do Arény vůbec vpuštěn, nebo mu takováto věc bude ze strany Pořadatele odebrána bez náhrady.

4. Návštěvník bere na vědomí že:
a) zakoupí-li si v Aréně nápoj, prodávaný v PET lahvi, bude mu takový nápoj vydán bez uzávěru a mít u sebe lahev v hledišti je povoleno jen a pouze bez uzávěru,
b) účast ve rvačce, napadení Pořadatele či jiného Návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na hrací plochu či do jiných prostorů Arény a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání z Arény, bez práva na vrácení vstupného. Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku a dalších nákladů (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.),
c) náhrada veškerých škod, způsobených Návštěvníkem, bude vymáhána dle platných právních předpisů,
d) Provozovatel a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami,
e) v případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit Pořadatele, nebo Provozovatele. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob,
f) Aréna, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v Aréně účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění Návštěvníka předměty pocházejícími z hrací plochy jsou vyloučeny (s výjimkou úmyslného napadení Návštěvníka),
g) Návštěvník svým vstupem do Arény uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v Aréně Provozovatelem prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení Provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku Návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány i vnitřní projekcí v Aréně,
h) je v Aréně zakázáno fotografování a filmování ke komerčním účelům s výjimkou osob majících povolení Provozovatele. Vnitřní projekce v Aréně má pouze doprovodný charakter a není součástí sportovního utkání. Provozovatel si vyhrazuje právo vnitřní projekci neuskutečnit, přerušit a rozhoduje o jejím obsahu,
i) celý prostor Arény, i s přilehlými plochami, je monitorován průmyslovými bezpečnostními kamerami,
j) v případě evakuace je Návštěvník povinen dodržovat Evakuační řád a řídit se pokyny Provozovatele, Pořadatele a jím pověřených osob,
k) povinností každého Návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v Aréně Provozovateli nebo Pořadateli,
l) návštěvník je povinen zachovávat úctu ke státním symbolům (zejména po dobu znění státní hymny), ke klubovým symbolům, k extraligovým symbolům a k účastníkům utkání,
m) návštěvníkům je vstup do hlediště s viditelnými vnějšími znaky hostujícího týmu (dresy, oblečení, čepice, šály, vlajky apod.) povolen pouze v sektoru určeném pro hostující fanoušky, obecně v sektoru N, případně P a/nebo O, je-li tak určeno Pořadatelem. V případě, že se návštěvník vybavený vnějšími znaky hostujícího týmu nachází v hledišti mimo určený sektor a odmítne na výzvu pořadatele tyto předměty sejmout a/nebo schovat, pak je to důvod k vykázání takového Návštěvníka z prostorů Arény, a to bez práva na vrácení vstupného.

5. Provozovatel a Pořadatel jsou zejména oprávněni:
a) v případě neuposlechnutí jejich pokynů Návštěvníka z Arény vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,
b) v případě vulgárního či jinak nevhodného chování Návštěvníka z Arény vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,
c) zjevně znečistěného Návštěvníka z Arény vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,
d) vykázat Návštěvníka v případě, že se nemůže prokázat platnou vstupenkou či dokladem, bez práva na vrácení vstupného,
e) provádět při vstupu do Arény bezpečnostní osobní prohlídky,
f) v odůvodněných případech provádět bezpečnostní osobní prohlídky i uvnitř Arény,
g) nevpustit do Arény Návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek,
h) vyvést z Arény, bez nároku na vrácení vstupného, takové Návštěvníky, kteří se pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek nacházejí v prostorách Arény,
i) vyvést z Arény Návštěvníky, kteří porušili čl. 1, 2 nebo 3 Návštěvního řádu, bez nároku na vrácení vstupného,
j) nevpustit do Arény Návštěvníky, bez nároku na vrácení vstupného, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorách Arény dopustí některého z jednání popsaných v bodě 5. a) Návštěvního řádu nebo jiné výtržnosti či jiného obdobného závažného jednání proti Návštěvníkům, či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

6. Provozovatel je oprávněn:
a) Posoudit jednotlivé případy a požadavky a udělit konkrétním Návštěvníkům jednorázovou výjimku z Návštěvního řádu. Dále je Pořadatel oprávněn v návaznosti na povahu akce a bezpečí Návštěvníků v Aréně, kdykoliv změnit, upravit či doplnit tento Návštěvní řád.

7. Závěrečná ustanovení:
a) držitelé průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) a VIP Návštěvníci nechť pro vstup do ROCKNET ARÉNY využijí bezbariérový vstup označený jako VIP 1 nebo VIP 2,
b) v případě, že v Aréně probíhá akce, kterou organizuje jiný organizátor (dále jen „Jiný organizátor“), mají organizační pravidla Jiného organizátora přednost před tímto Návštěvním řádem. Pravidla Jiného organizátora jsou k dispozici na jeho webových stránkách,
c) platná je vždy taková verze Návštěvního řádu Arény, která je zveřejněná na oficiálních webových stránkách Provozovatele Arény.

Platnost: Od 1. 10. 2017

Bc. Věra Fryčová
jednatel